Digwyddiadau/Events

Digwyddiadau’r Gaplaniaeth 2017-2018

(Cadarnheir amser a dyddiad yn agosach at yr amser)

 

Medi

Diwrnod Rhyngwladol Heddwch (21.09.17)

Amser a lle i ysgrifennu neges o heddwch eich hun.

Rosh Hashanah a Yom Kippur (Y Flwyddyn Newydd Iddewig)

(18.09.17)

IÂL 9:00-11:00

GLANNAU DYFRDWY 12:00-13:30

Cyfle i ad-fyfyrio am y flwyddyn ddiwethaf ac ysgrifennu eich adduned blwyddyn newydd at ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

 

Hydref

Joey G (Mis Hanes Pobl Dduon)

Bydd y rapiwr Cristnogol, Joey G, yn ymweld â Choleg Cambria ddydd Iau 12 Hydref i arwain gweithdai Hip Hop a Rap.  

Rydym hefyd yn gobeithio cynnal Drama Diwali.

Digwyddiad Dathlu Genedigaeth Sylfaenwyr y Ffydd Bahá’í

Dynodi dauganmlwyddiant pen-blwyddi Bab a Bahá’u’lláh

 

Tachwedd

Diwrnod y Cadoediad

Amrywiaeth o ddigwyddiadau i gofio gan gynnwys Wal Gofio a Choed Cofio

Wythnos Rhyng-Ffydd 2017

Amrywiaeth o ddigwyddiadau, gyda’r gobaith o gynnwys y ffilm ‘Archwilio Amrywiaeth’. Ffilm a wnaed mewn partneriaeth rhwng Coleg Cambria, Ysgol Darland, a Chanolfan Addysg Grefyddol San Silyn.

 

Rhagfyr

Chanukah (Gŵyl Iddewig)

Ail-ddweud a myfyrio ar y thema ‘rhyddid crefyddol’. 

Nadolig (Gŵyl Gristnogol)

Dathlu gyda gwasanaethau carolau ac ati.

Ionawr

Sgyrsiau Diwrnod Cofio’r Holocost

 

Chwefror

Mis Hanes LHDT a Phythefnos Masnach Deg

 

Mawrth

Purim (Gŵyl Iddewig)

Amser i annog gweithredoedd anhysbys o garedigrwydd

 

Pasg (Gŵyl Gristnogol)

Amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys Helfa Wyau Pasg

 

Ebrill/Mai

Pecynnau Lleihau Straen

Amser i ddosbarthu pecynnau lleihau straen i fyfyrwyr cyn y cyfnod arholiadau a dyddiadau cyflwyno aseiniadau.

 

Gwyliau Crefyddol

Bydd gwyliau eraill, megis Ramadan, yn cael eu nodi gyda arddangosfeydd yn y llyfrgelloedd, a bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i arwain eu digwyddiadau eu hunain hefyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chaplaincy Events 2017-2018

(Dates and Times will be confirmed nearer the time)

 

September

International Day of Peace (21.09.17)

Time and space to write your own peace message.

Rosh Hashanah and Yom Kippur (Jewish New Year)

(18.09.17)

YALE 9:00-11:00

DEESIDE 12:00-13:30

A chance to reflect on the past year and write your very own New Year Resolution for the start of the academic year.

 

October

Joey G (Black History Month)

Christian rapper, Joey G will be visiting Coleg Cambria on Thursday 12 October to lead workshops on Hip Hop and Rap.

We also hope to have another Diwali Play.

Festivals of the Twin Birthdays or the Twin Holy Birthdays (Bahá’í Faith Festival)

Marking the bicentennial of the birthdays of the Bab and Bahá’u’lláh

 

November

Armistice Day

a variety of events to remember including Remembrance Walls and Remembrance Trees

Inter Faith Week 2017

a variety of events, hopefully to include the film ‘Exploring Diversity.’ A film made in partnership with Coleg Cambria, Ysgol Darland and St Giles RE Centre.

 

December

Chanukah (Jewish Faith Festival)

Retelling the story and reflecting on the theme of ‘religious freedom’.

Christmas (Christian Faith Festival)

Celebrating with carol services etc.

January

Holocaust Memorial Day Talks

 

February

LGBT History Month and Fairtrade Fortnight

 

March

Purim (Jewish Faith Festival)

A time to encourage anonymous acts of kindness

 

Easter (Christian Festival)

a variety of events including Easter Egg Hunts

 

April/May

De-Stress Goody Bags

a time to give out De-stress pack to students ahead of exams and assignment deadlines.

 

Religious Festivals

Other festivals such as Ramadan will be marked by having displays in the libraries, and students will be encouraged to lead their own events/festivities too.