Digwyddiadau/Events

Medi

September
Ffeiriau Gweithgareddau

Byddwn ni ym mhob Ffair Gweithgareddau. Hefyd yn…

Ffair Gweithgareddau Iâl (dydd Mercher 14 Medi)   11am – 2pm yn y Llyfrgell a Ffair Gweithgareddau Ffordd y Bers (dydd Iau 15 Medi) 11am – 2pm yn y Ffreutur byddwn ni’n dathlu 10 mlynedd o gaplaniaeth yn Iâl a Ffordd y Bers

 

Activity Fests

We’ll be at all the Activity Fests. Also at the…

Activity Fest at Yale (Weds 14 Sep) 11am to 2pm in the Library and Activity Fest at Bersham Road (Thurs 15 Sep) 11am to 2pm in the Canteen we will be celebrating 10 years of chaplaincy at Yale and Bersham Road

 Hydref

 October

‘Gweithio gyda’n gilydd er mwyn creu byd gwell’

Dydd Iau 6 Hydref (yn Iâl)

Taith gerdded fyr i nodi Wythnos Quaker 2016

10.45am – 11.30am yn y Llyfrgell

Archebwch le ar gyfer y sgwrs yma ruth.holden@cambria.ac.uk

Cyfle i gael profiad o Addoliad Quaker byr

Eistedd mewn llonyddwch er mwyn tawelu ein meddyliau ac agor ein calonnau a’n bywydau i Dduw. Am 11.30am – 12pm a 12.30pm – 1.00pm

Archebwch le yma ruth.holden@cambria.ac.uk

(mae rhagor o wybodaeth ar gael yma <https://www.quaker.org.uk/about-quakers/our-faith/how-quakers-worship>)

***

Diwali ( Gŵyl Hindŵaidd/Sikh/Jain)

‘Drama Diwali’

(O safbwynt Hindw)

Dydd Llun 17 Hydref am 12.15pm yn yr Ystafell Ddu, GG54 yn Iâl

Anfonwch e-bost at: ruth.holden@cambria.ac.uk  i gadw lle neu i gael rhagor o fanylion.

 ***

‘Sgwrs a Bwyd Diwali’

(Deall nodweddion gŵyl Sikh bwysig)

Dydd Mawrth 18 Hydref 3.20-4.20pm yn Ffreutur Iâl

Anfonwch e-bost at: ruth.holden@cambria.ac.uk i gael ffurflen archebu lle

 

‘Working together to build a better world.’

Thursday 6 October (at Yale)

A short talk to mark Quaker Week 2016

10.45am to 11.30am in the Library

Book onto the talk here ruth.holden@cambria.ac.uk

A chance to experience a short Quaker Worship

Sitting in stillness to quiet our minds and open our hearts and lives to God. At 11.30am to 12noon and 12.30 to 1pm.

Book here

ruth.holden@cambria.ac.uk

(find out more here https://www.quaker.org.uk/about-quakers/our-faith/how-quakers-worship)

***

Diwali (Hindu/Sikh/Jain Festival)

‘Diwali Play’

(from the Hindu Perspective)


Monday 17 October 2016 at 12.15pm in the Black Room GG54 at Yale

Email ruth.holden@cambria.ac.uk to book a space or for more details.

***

‘Diwali Talk and Food’

(Understanding features of a significant Sikh festival)

Tuesday 18 October at 3.20-4.20pm at Yale Canteen

Email ruth.holden@cambria.ac.uk for a booking form.

 

Tachwedd

 

November

Diwrnod y Cadoediad – Dydd Gwener 11 Tachwedd 2016

Gwasanaeth Coffa yng Nglannau Dyfrdwy o 11am

Coeden Goffa yn Iâl

***

 

Wythnos Rhyng-ffydd 2016

Llwybr Ffydd (un Iâl) 14 -17 Tachwedd

Ar gyfer yr Wythnos Rhyng Ffydd hon, cafodd un myfyriwr syniad gwych o greu Llwybr Ffydd. Nod y gêm yw dod o hyd 10 o symbolau crefyddol sydd wedi cael eu cuddio ar draws y coleg yn yr amser cyflymaf posibl.  Byddwch yn dod i adnabod safle Iâl yn well a dysgu ychydig am wahanol grefyddau a chredoau. Bydd gwobrau ar gael hefyd.  Felly, i drefnu lle i chi eich hun neu ar gyfer grŵp i ddilyn y llwybr, anfonwch e-bost at: ruth.holden@cambria.ac.uk <mailto:ruth.holden@cambria.ac.uk> neu dewch i Swyddfa’r Gaplaniaeth yn yr ystafell gyffredin fechan (dyma lle mae’r llwybr yn cychwyn).

***

Sgwrs am y Crynwyr (yn CHWECHED GLANNAU DYFRDWY)

Dydd Gwener 18 Tachwedd 11.30-12pm

Oeddech chi’n gwybod bod Cadbury, Rowntree a Barclay i gyd yn Grynwyr yn wreiddiol?  Oeddech chi’n gwybod mai Crynwr o’r enw William Penn sefydlodd talaith Pennsylvania yn yr Unol Daleithiau?  Oeddech chi’n gwybod bod Crynwyr addoli mewn distawrwydd?

Os hoffech ddysgu mwy am y Crynwyr, eu ffydd a’u credoau, gallwch wneud hynny ddydd Gwener 18 Tachwedd o 11.30 hyd 12pm yn Chweched Glannau Dyfrdwy.  Bydd hefyd cyfle i chi gael profi eu ffurf dawel o addoli am 12.30pm yn yr Ystafell Myfyrio.  I drefnu lle anfonwch e-bost at: ruth.holden@cambria.ac.uk.

***

‘Holi ac Ateb pobl â gwahanol ffydd’

Dydd Llun 21 Tachwedd 3.20-4.20pm yn Iâl

Cyfle i holi pobl â gwahanol ffydd, credoau a gwerthoedd sy’n gysylltiedig â’ch cwrs  a gofyn eich cwestiynau personol chi ei chi hun.

Anfonwch e-bost at: ruth.holden@cambria.ac.uk i gael ffurflen archebu lle

Armistice Day – Friday 11 November 2016

Act of Remembrance Service at Deeside from 11am

Tree of Remembrance at Yale

***

Inter Faith Week 2016 

Faith Trail (at YALE) from 14 November to 17 November 

This Inter Faith Week a student has come up with the great idea of a Faith Trail. The aim of the game is to find 10 religious symbols that are hidden across college in the quickest time possible. You will get to know the Yale site more and learn a bit about different faiths and beliefs. Prizes are also up for grabs. So to book yourself or a group onto the trail please email ruth.holden@cambria.ac.uk or come to the Chaplaincy Office in the small common room (this is where the trail starts).

***

Quaker Talk (at DEESIDE SIXTH) Friday 18 November 11.30-12pm

Did you know that Cadbury’s, Rowntree’s and Barclay’s all have Quaker origins? Did you know a Quaker called William Penn founded the province of Pennsylvania in the USA? Did you know Quakers worship in silence?

If you would like to learn more about Quakers, their faith and beliefs you can do so on Friday 18 November 11.30-12pm at Deeside Sixth. There will also be a chance to experience their silent form of worship at 12.30pm in the Reflection Room. To book on please email Ruth on ruth.holden@cambria.ac.uk.

***

‘Q&A with people of different faiths’

Monday 21 November 2016 from 3.20-4.20pm at Yale

A chance to ask people of different faiths, beliefs and values questions related to your course and your own personal questions.

Email ruth.holden@cambria.ac.uk for a booking form.

 

Rhagfyr

 

December

Nadolig

Cynhelir Gwasanaeth Carolau gyda Band Pres Beulah yng nghyntedd safle Glannau Dyfrdwy, dydd Mawrth 29 Tachwedd rhwng 12.00pm a 1.00pm. Mae pob croeso i staff a dysgwyr.

***

Canu Carolau a Rhoi Anrhegion yn Iâl, dydd Mawrth 6 Rhagfyr o 12.15pm. Anfonwch neges e-bost at ruth.holden@cambria.ac.uk i wybod rhagor.

Christmas

Carol Service with Beulah Brass band to be held in the foyer at Deeside site on Tuesday the 29th of November between 12- 1pm. All staff and learners are welcome.

 ***

Carol Singing and Gift Giving at Yale on Tuesday 6 December from 12.15pm. Email Ruth on ruth.holden@cambria.ac.ukto find out more.

 

Ionawr

 

January

Sgyrsiau Diwrnod Cofio’r Holocost

24.01.17

Llysfasi – 10.45-11.45

24.01.17

Llaneurgain  – 13.15-14.15

25.01.17

Iâl – 10.45-11.45 & 13.15-14.15

26.01.17

Deeside – 10.45-11.45 & 13.15-14.15

 

Holocaust Memorial Day Talks

24.01.17

Llysfasi – 10.45-11.45

24.01.17

Northop – 13.15-14.15

25.01.17

Yale – 10.45-11.45 & 13.15-14.15

26.01.17

Deeside – 10.45-11.45 & 13.15-14.15

 

 

 

 

Chwefror

 

February

Mis Hanes LGBT –

Sgyrsiau ar ‘Berthyn’

 

  • Dydd Mawrth 7 Chwefror – Llaneurgain – 10.45am ac 1.15pm
  • Dydd Mawrth 14 Chwefror– Glannau Dyfrdwy – 10.45am
  • Dydd Ian 17 Chwefror – Iâl – 10.45am

 

Dechrau Her y Grawys

 

LGBT History Month –

Talks on ‘Belonging’

 

  • Tuesday  7th February – Northop – 10.45am and 1.15pm
  • Tuesday 14th February – Deeside – at 10.45am
  • Thursday 16th February – Yale – at 10.45am

 

Lenten Challenge starts

 

 

Mawrth

 

March

 Dathlu Dydd Gwŷl Dewi

St David’s Day

 

 

Ebrill 

 

April

Y Pasg (Gŵyl Gristnogol)

Wythnos Gweithredoedd

 

Easter (Christian Festival)

Random Act of Kindness Week

 

Mai

 

May

 

Dosbarthu Bagiau Nwyddau Atal Straen

 

Give out De-Stress Goody Bags