Y Tîm

 

 

Pwy ydw i? 

Y Parchedig Sally Baird.

Swydd?

Dwi wedi ymddeol, a dwi’n gweithio fel Diacon Galwedigaethol gwirfoddol yn yr Ardal Genhadaeth y Gororau.

Dywedwch ychydig amdanoch chi eich hun:

Mi wnes i hyfforddi i fod yn yn Dechnegydd Fferyllfa, ac roeddwn i wedi gweithio yn Ysbyty Duges Caer am 17 blynedd tan 2007. Mae gen i ddau fab a phedwar o wyrion. 

Eich diddordebau:

Dwi’n chwarae badminton, yn mwynhau garddio, a dwi wedi bod yn dysgu tai chi ers 9 mlynedd. 

Eich barn am Gaplaniaeth y Coleg:

… dylai fod yn ymwneud â chadarnhau perthnasau sy’n rhoi bywyd.

Rwy’n gweithio yng Nglannau Dyfrdwy ar ddydd Mawrth

E-bost: sally.baird@cambria.ac.uk

Pwy ydw i?

Mary Morris ydw i.

Swydd:

Rydw i’n hyfforddi fel darllenydd lleyg, ac rydw i ar hyn o bryd ar leoliad gwaith gyda’r Parchedig David Ashin ym Mhrestatyn.

Ychydig amdanoch chi eich hun:

Rydw i’n briod ac mae gen i dri mab wedi gadael y nyth. Ar hyn o bryd, mae gen i bump o wyrion, ond mae’r teulu’n cynyddu. Rydw i wedi dotio cael bod yn Naini.

Diddordebau:

Fy niddordebau yw gweu, darllen, theatr a chelf, ond gan fy mod yn astudio, mae hi’n anodd dod o hyd i amser i wneud popeth. Rydw i hefyd yn chwarae (yn wael!) gyda band chwyth.

Eich barn am Gaplaniaeth y Coleg:

Mae’r gallu i wrando yn bwysig mewn caplaniaeth. Mi ddylai fod ar gael i bawb, heb unrhyw fath o feirniadaeth.

Rydw i’n gweithio yn yr Hwb gyda Dot ar ddydd Llun ar hyn o bryd, ond bydd hyn yn newid o bosib yn y dyfodol.

 

…..

Pwy ydw i?

Beatrice Field

Swydd

Rwy’n ddarlithydd coleg wedi ymddeol, o Goleg Glannau Dyfrdwy, ar ôl bod yn dysgu yn yr Adran Arlwyo a Lletygarwch am ddeunaw mlynedd tan 1997. Rwyf hefyd wedi gweithio fel gweithiwr cymorth yn Sir y Fflint.

Dywedwch rywbeth amdanoch chi ei hun

Ar hyn o bryd rydw i’n  cymryd rhan  mewn llawer o wahanol weithgareddau yn fy eglwys. Fi yw’r Caplan Ffydd Gatholig ar safle Glannau Dyfrdwy.

Eich diddordebau

Rwy’n chwarae golff, er fy mod i’n ei alw’n  bron â bod yn golf!  Rwy’n mwynhau mynd am dro gyda fy nghi a chyfarfod pobl a chymdeithasu.

Eich meddyliau am Gaplaniaeth y Coleg

Bod ar gael i bawb, bod yn barod i wrando, gydag empathi ac yn ymatal rhag barnu.

Yng Nglannau Dyfrdwy ar ddydd Gwener.

E-bost: beatrice.field@cambria.ac.uk

 

…..

 

Pwy ydw i?
Cathy Williams

Swydd
Dw i’n gweithio i Festive (www.festive.org.uk), yn creu adnoddau ac yn cynorthwyo Cristnogion mewn colegau AB a 6ed dosbarthiadau.

Dywedwch rywfaint amdanoch chi eich hun:
Mi gefais i fy hyfforddi i fod yn athrawes Saesneg i bobl nad ydynt yn ei siarad fel mamiaith, ond ers i mi fod yn fyfyrwraig fy hun, dwi wedi bod yn gweithio i gynorthwyo a rhoi adnoddau i Gristnogion allu sefyll yn gadarn dros yr Iesu yn eu mannau addysg, ym Mhrydain a thramor.  Dw i bellach yn nain a dw i’n parhau i wneud hynny – dw i’n rhyw feddwl y byddai’n rhaid i chi ddweud fy mod i’n frwd drosto!

Eich Diddordebau:
Darllen, cerdded mewn mannau gwyllt, cadw gwenyn a stwnsian yn yr ardd.

Eich meddyliau am Gaplaniaeth y Coleg:
Mae cymaint i’w wneud a chyn lleied o amser i wneud hynny!  Dw i’n gweld pobl yn chwilio ac yn dyheu am y gwirionedd bobman yn y coleg.  Weithiau mae ganddyn nhw boenau dydyn nhw ddim yn gallu sôn amdanyn nhw.  Weithiau maen nhw eisiau rhywun i wrando ar beth sydd ganddyn nhw i’w ddweud.  Fel caplan, dw i’n gallu ceisio bod ar gael mewn sefyllfaoedd fel hynny i gyd.  Fel Cristion dw i bob amser yn fodlon sôn wrth bobl am Iesu, os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwybod am hynny, a dwi’n fodlon gweddïo gyda nhw (neu drostyn nhw) os ydyn nhw’n gofyn i mi wneud hynny.

Ac yn Llysfasi bob yn ail Ddydd Mawrth a Dydd Mercher

Email: catherine.williams@cambria.ac.uk

 

 

Pwy ydw i?

Ken Massey

Swydd

Wedi ymddeol

Dywedwch rywfaint amdanoch chi eich hun:

Dw i’n gyn weithiwr cynnal a chadw trydanol, mi fues i’n gweithio am 24 blynedd gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn y Llu Awyr Brenhinol yn Sealand, ac yna gweithio am 22 flynedd i wneuthurwr papur toiled.  Dw i bellach yn cynnig fy ngwasanaeth i eglwys Llaneurgain fel gweinidog bugeiliol, yn ogystal â’m dyletswyddau caplaniaeth y coleg; mae gen i un wyres sy’n rheoli.

Eich Diddordebau:

Cerdded mynyddoedd / yn y wlad, carafanio, astudio ar gyfer fy ngradd BA mewn Diwinyddiaeth,  golff gwrion (ar gwrs golff arferol).

Eich meddyliau am Gaplaniaeth y Coleg:

Mae cymhlethdodau bywyd wedi newid ers pan roeddwn i’n ifanc; rwy’n daid ac mae gen i amser i wrando ar bobl gydag unrhyw bryderon.

Yn Llaneurgain ar ddydd Llun neu yn ôl yr angen.

E-bost: kenneth.massey@cambria.ac.uk

…..

 

 

 

Pwy ydw i?

Patricia Roper

 

Job?

Dwi wedi ymddeol.

 

Dywedwch rywbeth amdanoch chi ei hun:

Mi ges i fy ngeni yn Wrecsam, rwy’n briod ag Elvin ers 43 blynedd; does gennym ni ddim plant.

Dwi wedi gweithio fel nyrs am 29 mlynedd, yn yr ysbyty ac fel nyrs gymunedol yn Wrecsam.

 

Eich diddordebau:

Dwi’n mwynhau gwnïo, cerdded, darllen, cael coffi gyda’m ffrindiau, mynd i’r sinema ac i operâu.

 

Eich meddyliau am Gaplaniaeth y Coleg:

Bod yn sensitif, gofalgar a thosturiol gydag anghenion unrhyw un sy’n gofyn am gymorth, gan greu amgylchfyd diogel.

 

Yn gweithio yn Iâl ar ddydd Mawrth.

E-bost: patricia.roper@cambria.ac.uk

…..

Pwy ydw i?

Jonathan Hodgins

 

Swydd ?

Dwi’n cael fy nghyflogi fel caplan yn y gweithle, sy’n golygu fy mod yn mynd i ble mae pobl yn gweithio ac yn rhannu adegau da bywyd ac adegau heb fod cystal. 

Rwyf yn Ffordd y Bers bron bob wythnos ac felly os byddwch chi’n fy ngweld o amgylch y lle, cofiwch ddweud  “S’mai!”

 

Dywedwch rywbeth amdanoch chi ei hun:

Mi symudais i fyw i Lannau Dyfrdwy gyda’m gwraig a’m plant ddiwedd 2016.  Cyn hynny roeddwn yn gweithio fel cenhadwr yn Sir Amwythig  a chyn hynny bûm yn dysgu Cymraeg yn Ne Cymru.

 

Eich diddordebau:

Dechrau pethau, mae gen i lu o lyfrau ar fy Kindle dwi wedi dechrau eu darllen, llawer o groeseiriau dwi wedi dechrau eu datrys, a llawer o ddiddordebau dwi wedi dechrau dysgu amdanyn nhw.  Dwi’n gobeithio y bydda i’n cael cwblhau rhai ohonyn nhw eleni!

 

Eich meddyliau am Gaplaniaeth y Coleg:

Mae bywyd yn llawn o derfynau amser ac efallai ei fod yn teimlo fel nad oes gan bobl amser i’w roi i chi.  Mae gan gaplaniaid amser i aros a gwrando. Rydyn ni yma i chi.

 

Yn gweithio yn Ffordd y Bers ar ddydd Iau.

Email: jonathan.hodgins@cambria.ac.uk