Wythnos Iechyd Meddwl 2017 – Iâl / Mental Health Week 2017 – Yale

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Dydd Mercher 20 Mai, rhoddwyd 60 o Becynnau Lleihau Straen i fyfyrwyr Iâl. Gofynnwyd i’r myfyrwyr “Beth wnewch chi i deimlo’n well os ydych wedi cael diwrnod gwael?”. Trafodwyd pa deimladau roeddent yn ceisio eu hanghofio a pha deimladau hoffent eu cael.

 

Daeth dros 50 o fyfyrwyr i ateb y cwestiwn, a’r ateb fwyaf poblogaidd oedd bod gwylio Netflix, YouTube, ffilmiau a chomedi yn gwneud iddynt deimlo’n well. Yr ateb fwyaf poblogaidd wedyn oedd cerddoriaeth, boed hynny’n chwarae gitâr neu wrando ar gerddoriaeth. Ar ôl rheiny  cafwyd bwyta, cysgu a threulio amser gydag anifeiliaid anwes. Ymysg y cyfraniadau eraill roedd cnoi’r ewinedd, darllen a gweddïo.

 

Pan ofynnwyd pa emosiynau roeddent yn ceisio eu hanghofio, yr ateb mwyaf poblogaidd oedd straen, ac wedyn dicter a rhwystredigaeth.

Pan ofynnwyd pa deimladau yr hoffent eu cael, yr ateb fwyaf poblogaidd oedd bod yn ddigynnwrf, ac wedyn i bod wedi ymlacio ac yn hapus. Dywedodd un myfyriwr yr hoffai fod yn hapus gyda’i hunan. Roedd yn weithgaredd difyr, a dywedodd un myfyriwr “Dwi’n teimlo’n well ar ôl gwneud y gweithgaredd.”

Yn y prynhawn, rhannodd un o’n myfyrwyr brofiadau gydag iechyd meddwl gyda grŵp bach o fyfyrwyr.

 

 

  On Wednesday 20 May, 60 De-Stress packs were given out to Yale students.

They were asked to engage with the question ‘So you’ve had a bad day! What do you do to make yourself feel better?’ and explore what feelings they were escaping from and what feelings they would like to have.

 

Over 50 students engaged with the question, the most popular response being to watch Netflix, You Tube, movies and comedy to feel better. After that music was the most popular, whether that was playing the guitar or listening to music, and this was followed by eating, sleeping and spending time with pets. Other contributions included nail biting, reading and praying.

When asked what emotions they were escaping from the most popular response was stress, followed by anger and frustration.

 

When asked what feelings they would like to have the most popular response was to be calm, followed by relaxed and being happy, one student specifying to be ‘happy with myself.’ It was an enjoyable activity with one student saying they felt better having done the activity.

In the afternoon one of our students shared their experiences of mental health with a small group of students.

 

Comments are closed.