Wythnos Iechyd Meddwl 2017/ Mental Health Week 2017

Posted on June 8th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Ffordd y Bers – gan y Parchedig Jonathan Hodgins

 

Wrth gwrs, ar fy ffordd i Ffordd y Bers ar gyfer y diwrnod Lleihau Straen, mae’r ffordd yn brysur, mae llinell o geir yn ceisio gadael y safle, a phan rydw i’n cyrraedd y maes parcio, nid oes yr un lle parcio ar ôl! Straen diangen!

Gosodon ni ein bwrdd yn y coridor y ffreutur ynghyd â chynrychiolwyr o CAMHS a thîm iechyd Parc Caia. Mae’r Gwasanaethau’r Llyfrgell yma gyda ni hefyd. Mae gan Barc Caia ‘beer goggles’ ac mae gan CAMHS gêm straen sy’n edrych yn gyffrous. Ond mae gennym 30 o fagiau lleihau straen i’w dosbarthu sydd yn cynnwys paced o siocled poeth, tegan straen a llyfr gweddïau ymysg pethau eraill, sydd yn weddol gyffrous hefyd!

Yn ystod y bore, rydym yn cael sgyrsiau da gyda chynrychiolwyr eraill, ac yn gyffredinol yn cynnal sgyrsiau byr gyda myfyrwyr. Fodd bynnag, siaradon ni â myfyrwyr gwaith asiedydd am beth amser. Hefyd, siaradon ni ag ychydig o fechgyn rydw i wedi’u cyfarfod o’r blaen.

Roedd y myfyriwr diwinyddiaeth sy’n fy nilyn y tymor hwn yn annog y rhai sy’n cymryd y bagiau i ganiatáu digon o amser i yfed y siocled poeth ac, wrth ei yfed, i ddarllen y llyfr gweddïau.

Yn bersonol, roedd hyn fel dameg fechan o’n gwaith fel caplaniaid – rhoi cyfle i bobl gael seibiant, bod yn gyfforddus, a threulio amser i feddwl am Dduw am ychydig o funudau.

 

  Bersham Road – By Rev Jonathan Hodgins

 

Typical! As I arrive for a De-stress day at Bersham Road, the roads are busy, there’s a queue of cars trying to get off site and when I finally get into the car park there are no spaces; all very stressful!

 

We set up our table in the corridor by the canteen along with a representative from CAMHS and a health team from Caia Park. Library services are also with us. Caia Park have ‘beer goggles’ and CAMHS have a stress game which both look exciting. But, not to be outdone, we have 30 de-stress bags containing, among other things, a sachet of hot chocolate, a stress toy and a book of prayers, to give away which is pretty exciting too!

Over the morning we have good conversations with the other representatives and generally fleeting conversations with students, however a class of joiners come along and spend time chatting. Also a couple of boys that I’ve met before stop and chat.

The theological student who is shadowing me this term was encouraging those who took a de-stress bag away to find time to make the hot chocolate and, while drinking it, look at the book of prayers.

This, to me, was a little parable for what we do as chaplains— giving people the opportunity to pause, get comfortable, and take time to think about God for a couple of minutes.

 

 

Comments are closed.