Gwyliau’r Gwanwyn / Festivals During Spring Time

Posted on April 27th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

no images were found

Ar 22 Mawrth, cynhaliwyd digwyddiad o’r enw Gwyliau’r Gwanwyn yn 6ed Glannau Dyfrdwy. Daeth 50+ o fyfyrwyr sy’n astudio Bagloriaeth Cymru iddo.  Dangoswyd ffilm am Holi (gŵyl Hindŵaidd) ac yna dangosodd grŵp Ffydd Baha’i lleol i’r gynulleidfa sut roeddent yn croesawu’r Flwyddyn Newydd. Roedd hyn yn cynnwys cân ddefosiynol, cerdd a gweddi mewn nifer o wahanol ieithoedd.  Yna i orffen, cafwyd cyflwyniad am y Pasg gyda’r caplan Tim Feak yn canfod beth oedd y myfyrwyr yn ei wybod am y Pasg.  Ar y diwedd cafwyd sesiwn holi ac ateb byr, gyda rhai cwestiynau gwych gan gynnwys ‘pam wnaeth Iesu farw mewn ffordd mor ofnadwy?’ ac  ‘ydych chi i gyd yn credu yn yr un Duw?’  Diolch i’n holl ymgynghorwyr ffydd a oedd yn bresennol, ac i’n staff a myfyrwyr am ddod draw.  Rwy’n edrych ymlaen at ddigwyddiad tebyg yn y flwyddyn academaidd nesaf.

no images were found

On 22 March we held an event called Festivals During Spring Time at Deeside 6th. It was attended by 50+ students studying Welsh Bacc. A film about Holi (a Hindu festival) was shown and then a local Baha’i Faith group shared with the audience how they welcomed in their New Year. This included a devotional song, poem and prayer in a variety of languages. There was then a presentation on Passover and the chaplain Tim Feak finished by finding out what students knew about Easter. At the end there was a short Q&A with some brilliant questions including ‘why did Jesus die in such a horrible way?’ and ‘do you all believe in the same God?’

Thank you to all our faith advisors who attended, staff and students for coming along. I look forward to a similar event in the next academic year.

 

Comments are closed.