Llwybr Ffydd ar gyfer Wythnos Harmoni Rhyng-ffydd y Byd/Faith Trail for World Interfaith Harmony Week

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Cynhaliwyd ein Llwybr Ffydd unwaith eto yn Iâl, ond y tro hwn roedd i n odi Wythnos Harmoni Rhyng-ffydd y Byd.  Fe’i cynhaliwyd yn ystod wythnos olaf ym mis Ionawr,  a hoffem ddiolch I Chloe am ei gwaith gwych; gan ei wneud yn anoddach y tro hwn trwy ychwanegu cwis at ddiwedd y llwybr i sicrhau bod myfyrwyr yn dysgu am y gwahanol grefyddau wrth iddynt fynd o’i gwmpas. Llongyfarchiadau i’r tîm buddugol gyda’u henw priodol –  ‘Tîm 1’ a gafodd pob ateb yn gywir yn y cwis ac ennill y wobr. Cymerodd dros 100 o fyfyrwyr ran mewn mynd o amgylch y llwybr!

Fel y dywedodd un darlithydd, ‘Mi wnaeth y dosbarth ei fwynhau’n fawr, roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn, mi wnaeth y dysgwyr ddarganfod lleoedd newydd yn y coleg, [a] dechrau sgwrsio am ffydd.’

***

Once again we had our Faith Trail at Yale, but this time it was to mark World Interfaith Harmony Week. It took place in the last week in January and Chloe did a fantastic job, this time upping the stakes by adding a quiz to the end of the trail to ensure students were learning about the different religions as they went around. Congratulations to the winning team appropriately named ‘Team 1’ who got 100% quiz and won the prize. Over 100 students took part in the trail!

As one lecturer said, ‘the class really enjoyed it, the feedback was very positive, learners discovered new places in college, [and] it started conversation[s] about faith’

Comments are closed.