Ffeiriau Adnewyddu Sgiliau/Refresher Fairs

Posted on February 16th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Cafodd y Tîm Caplaniaid amser gwych yn cyfarfod myfyrwyr ym mhob Ffeiriau Adnewyddu Sgiliau ledled y coleg.  Cynhaliwyd nifer o weithgareddau amrywiol, gan gynnwys ‘cyfarfod a chyfarch’, hysbysebu’r sgyrsiau Diwrnod Cofio’r Holocost, hysbysebu’r llwybr ffydd, cynnal rhai gweithgareddau gyda’r  Undeb Cristnogol a gofyn y cwestiwn ‘Os yw Duw yn ateb gweddïau, beth fyddech chi’n gofyn amdano iddo?’ Roedd yn amser gwych ar gyfer ein holl gaplaniaid.

***

The Chaplaincy Team had a wonderful time meeting students at all the Refresher Fairs across college. A variety of activities took place including ‘meet and greet’, advertising Chaplain Tim’s Holocaust Memorial Day talks, advertising the faith trail, doing some activities with Christian Union and asking the question ‘If God answers prayers, what would you ask him for?’ It was a great time for all our chaplains.

Comments are closed.