Nadolig/Christmas 2016

Posted on December 7th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

By Rev Martin Batchelor

 

I d dweud y gwir, dwi ddim yn hoffi’r Nadolig rhyw lawer ..!

Dyna beth ddywedodd un myfyriwr wrtha i  yn ddiweddar.  Roedden ni’n cael un o’r sgyrsiau arferol hynny am fywyd yn y coleg yr adeg hon o’r flwyddyn ac yna’n sydyn dywedodd y sylw uchod ac mi arweiniodd hynny at sgwrs gyfan gyda’r grŵp o’n cwmpas ynglŷn â’r hyn ydi’r Nadolig mewn gwirionedd a sut, yn ddieithriad, doedd y grŵp cyfan ddim yn hoffi’r ‘Nadolig’ roeddent yn ei weld o’u cwmpas.

“Arian ydi o i gyd y dyddiau yma.”

“Mae ‘na jyst gymaint o bwysau i gael pethau i bobl a gwario’ch arian prin.”

“Rwy’n casáu’r Nadolig mewn gwirionedd. Dwi ddim yn mwynhau’r ŵyl o gwbl.  Dwi’n hoffi bod gyda fy mam a phethau felly. Mae hi wrth ei bodd gyda’r Nadolig, ond dwi ddim. Gormod o wthio a chwffio, ac i  beth? ”

Ac mewn dim ond ychydig o eiriau syml, mi wnaethon nhw daro’r hoelen ar ei phen: mae’r Ŵyl rydyn ni’n ei dathlu’r dyddiau hyn wedi crwydro ymhell o’i gwreiddiau.  Dydi stori am ffoadures ddi-briod, feichiog, yn ymlwybro’n tua 70 milltir dros dir creigiog ac anwastad prin yn cael sylw yn stori’r geni ein hysgolion cynradd hollol lân a thaclus. Dwi’n rhyw feddwl mai dyna fyddai’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr roeddwn i’n siarad â nhw yn ei gofio pan glywon nhw’r gair ‘geni’ yn y sgwrs – y ddrama gyfarwydd honno sy’n cynnwys y prif gymeriadau’n  gwisgo llieiniau sychu llestri am eu pennau, merch mewn ffrog las a’r nifer gofynnol o frenhinoedd yn cludo halwynau ymolchi lliwgar …

Nawr, peidiwch â fy nghamddeall i.  Dwi’n mwynhau dramâu’r geni a dwi mor falch ag y gallai unrhyw riant fod wrth weld fy mhlant yn cymryd rhan. Ond mae stori geni’r Iesu (a ‘geni’ ydi ystyr y gair Nadolig yn Gymraeg) a gwreiddiau’r ŵyl hen hon bellach ar goll gan lawer o bobl.

Felly sut rydyn ni’n dod o hyd i ystyr mewn tymor sydd wedi’i lethu gyda chymaint?

Mae adegau fel hyn anodd, ond dwi’n dechrau tymor gyda’r Adfent. Y 4 wythnos sy’n arwain at y Nadolig.  Mae’r tymor rydyn ni ynddo rŵan yn ymwneud â pharatoi ein hunain ar gyfer y Nadolig. Nid y Nadolig ‘Tinsel ar y goeden, seren yn y nen, A doli fach yn eistedd mor ddel ar frig y pren,’ ond yn hytrach Nadolig  y teulu, cariad a bod gyda’i gilydd.  Doedd y Nadolig cyntaf ddim yn llawn o anrhegion a goleuadau’n fflachio, ac er cymaint rydyn ni’n eu mwynhau, doedd y Nadolig cyntaf ddim yn debyg i hynny o gwbl: roedd yn llawn o galedi ac unigedd ac ansicrwydd.  Dywedodd un myfyriwr ‘does gen i fawr i’w ddweud wrth grefydd’, ond roedd yn well ganddi’r fersiwn  hon o ryw ychydig na’r fersiwn arall.

Weithiau, mae angen i ni oedi a meddwl a sylweddoli mai y tu ôl i holl sbloet y Nadolig rydyn ni’n ei adnabod cystal, mae stori o 3 o bobl, Mair, Joseff a’r Iesu, ac os edrychwn ni amdanyn nhw, maen ganddyn nhw’r grym o hyd i’n hannog ni ym mhopeth rydyn ni’n ei wynebu.

 

****

 

“I don’t really like Christmas..!

That’s what one student said to me recently. We were having one of those normal conversations about life in college at this time of year   and then this comment popped in and it sparked a whole conversation with the group around us about what Christmas is really all about and how the whole group, without exception, really didn’t like the ‘Christmas’ they saw around them.

“It’s just all about money these days.”

“There’s just so much pressure to get stuff for people and spend money you don’t have.”

“I hate it really. I don’t enjoy it at all. I like being with my Mum an’ that. She’s loves Christmas, but I don’t. Too much aggro, and what for?”

And in just a few simple words, they’d hit the nail on the head: the festival we now celebrate/endure is a far cry from its roots. The story of an unmarried, pregnant refugee, trudging about 70 miles over rocky and unstable terrain is hardly featured in our super-clean-and-tidy primary school nativity scene. I imagine most of the students I was speaking to would have had that in mind when the word ‘nativity’ came into the conversation – that familiar play featuring all the key players wearing tea-towels, a girl in a blue dress and the requisite number of Kings bearing brightly coloured bath salts…

Now, don’t get me wrong. I enjoy the nativity plays and was as proud as any parent might be to see my  children take part. But the birth-story (that’s what nativity means) of Jesus and the roots of this ancient festival have been lost for many.

So how do we find a meaning in a season which has become swamped with so much?

Moments like these are tricky, but I start with the season of Advent. The 4 weeks leading up to Christmas. The season we’re in now and is about getting ready for Christmas. Not the Christmas of money and wrapping paper and twinkle lights. Rather a Christmas that’s about  family, love and being together. The first Christmas was not full of presents and twinkling lights, and however much we enjoy them, the first Christmas wasn’t much like that at all: it was full of hardship and isolation and uncertainty. One student commented that she ‘wasn’t much for religion’ but she preferred that version a bit better than the other one.

Sometimes we need to pause and think and realise that under the trappings of Christmas we know so well, there is a story of 3 people, Mary, Joseph and Jesus, which if we look still has the power to encourage us in all that we face.

Comments are closed.