Ffeiriau Parch a’r Diwrnod Sgiliau Bywyd / Respect Fairs and Life Skills Day

Posted on June 24th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

Cynhaliwyd Ffair Barch yn Llysfasi ddydd Mercher 25 Mai.  Cynigiodd y Gaplaniaeth bedwar gweithgaredd gwahanol.  Roedd gennym fwrdd ‘pethau da’ gyda bwyd a llyfrynnau arno, a chornel gweddïau.  Roedd gennym fwrdd cwestiynau hefyd a oedd yn gofyn  “Pam ddylech chi barchu credoau crefyddol pobl eraill?”

 

Cawsom lawer o ymatebion, gan gynnwys …

 

‘Dylech barchu crefyddau pobl oherwydd ni fyddech chi’n hoffi cael ein trin fel rhywun gwrthodedig gan bobl eraill.’

 

‘Mae gan bobl deimladau ac er nad ydych chi efallai’n cyd-weld â’u crefydd, gallwch eu parchu.’  ‘A heuo a fedir’ ydi hi gyda pharch.’

 

Yn olaf, mi gawson ni gwis eitemau crefyddol lle’r oedd rhaid i’r myfyrwyr ddyfalu beth oedd pob eitem ac i ba grefydd roeddent yn perthyn. Roedd yr eitemau’n cynnwys Croes El Salvador (Cristnogaeth), Dol Stori Bwdha (Bwdhaeth), Stand Qur’an (Islam), Kippah (Iddewiaeth) a Lampau Diva (Hindŵaeth).  Llwyddodd nifer o fyfyrwyr i adnabod y groes ac roedd rhai ohonynt yn gallu adnabod y Kippah a’r Ddol Stori Bwdha.  Cafodd rai myfyrwyr anhawster adnabod y Stand Qur’an Stand a’r lampau Diva.

 

Ddydd Iau 26 Mai, cynhaliwyd Diwrnod Sgiliau Byw yng Nglannau Dyfrdwy.  Roedd gan y Gaplaniaeth bowlen fyfyrio a basged llawn cerrig crynion.  Gofynnwyd i’r myfyrwyr gymryd carreg gron o’r fasged, ei dal a dychmygu mai hi oedd yr hyn oedd yn eu poeni ar y pryd.  Pan roeddent yn barod, gofynnwyd iddynt ollwng y garreg i’r dwr a gadael iddi fynd.  Roeddent wedyn yn cael eu hannog i gymryd cerdyn o’r bwrdd a oedd yn mynegi’r hyn fyddent yn hoffi ei dderbyn fwyaf.  Y cardiau oedd heddwch, ffydd, gobaith a chariad.

 

Yn olaf, cynhaliwyd Ffair Barch yn Llaneurgain ddydd Mawrth 7 Mehefin.  Cynhaliwyd gweithgareddau tebyg iawn i’r hyn a gafwyd yn Llysfasi  gydag eitem arall yn y cwis crefyddol a arweiniodd at sgyrsiau diddorol.  Cafwyd atebion da iawn gan y myfyrwyr, gyda’r tîm cyntaf yn cael sgôr lawn.  Roedd yn ddiwrnod braf ac roedd yn wych cael cyfarfod cymaint o fyfyrwyr, gyda llawer ohonynt eisoes yn adnabod y caplan.  

 

Llongyfarchiadau i’r holl fyfyrwyr a fu’n trefnu’r Ffeiriau Parch a’r Diwrnod Sgiliau Bywyd.  Gwnaethoch waith anhygoel ac roedd yn fraint cael cymryd rhan fel Caplaniaeth. Diolch!

 

 

On Wednesday 25 May there was a Respect Fair at Llysfasi. The Chaplaincy offered four different activities. We had a goody table made up of food and booklets, and a prayer corner where students could leave prayer requests. We also had the question board asking “Why should you show respect for other people’s religious beliefs?”

We had many responses including…

‘You should respect peoples’ religions because you wouldn’t like to be treated like an outcast by other people.’

‘Humans have feelings so you may not agree with the religion but you can respect them.’ ‘You get what you give when it comes to respect.’

Finally we had a religious items quiz where students had to guess what each item was and what religion it came from. It included an El Salvador Cross (Christian), Buddha Story Doll (Buddhism), Quran Stand (Islam), Kippah (Judaism) and Diva Lamps (Hinduism). Many students were able to recognise the cross, as well as some identifying the Kippah and Buddha Story Doll. Some students found it difficult to identify the Quran Stand and Diva lamps.

On Thursday 26 May there was a Life Skills Day at Deeside. The Chaplaincy had a meditation bowl and a basket of pebbles. Students were asked to take a pebble from the basket and hold it and imagine it was the thing that was troubling them at the moment. When ready they were asked to drop the pebble into the water and let it go. They were then encouraged to take a card from the table which expressed the thing they most wanted to receive. The cards were peace, faith, hope and love.

Finally on Tuesday 7 June there was a Respect Fair at Northop. We had very similar activities as Llysfasi with another religious item quiz that encouraged interesting conversations. Many students did very well with the first team achieving 10 out of 10. It was a lovely day and wonderful to meet so many students, many who already knew the chaplain.  

Well done to all the students who organised the Respect Fairs and Life Skills Day. You did a fantastic job and it was a privilege that the Chaplaincy could take part. Thank you!

 

 

Comments are closed.