Cacennau Bach y Gaplaniaeth / Chaplaincy Cupcakes

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

I ddathlu 5ed pen-blwydd Tîm Caplaniaeth Glannau Dyfrdwy ac i dynnu sylw at Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, rhoddodd y Tîm Caplaniaid gacennau bach y gaplaniaeth (a wnaed gan adran arlwyo’r coleg), gyda’n eicon ‘gwrando, rhoi cymorth, gweddïo’ arnynt, i’r myfyrwyr, wrth ofyn iddynt ‘Beth sy’n creu straen i chi? ‘ ac at bwy rydych chi’n troi i pan fyddwch chi dan straen?’ Digwyddodd hyn ar bob un o’n safleoedd, gan gynnwys Llaneurgain, Llysfasi (yn yr heulwen ogoneddus), Ffordd y Bers, Iâl a’r parti yng Nglannau Dyfrdwy.  Prif achos straen yn Iâl oedd yr arholiadau a’r ateb mwyaf poblogaidd i’r cwestiwn at bwy roeddent yn troi atynt,  oedd eu ffrindiau. Ar y safleoedd eraill roedd cyfrifoldebau teulu, gwaith a chyllid yn uchel ar y rhestr o’r hyn oedd yn creu straen iddynt.  Bu’n bosibl cynnal nifer o sgyrsiau da, gan obeithio ein bod wedi tynnu sylw at y ffaith y gallwch droi at y tîm caplaniaeth os ydych chi’n teimlo dan straen, neu angen rhywun i siarad â nhw.

To celebrate Deeside’s Chaplaincy Team’s 5th Anniversary and to highlight Mental Health Awareness Week, the Chaplaincy Team gave out chaplaincy cupcakes with our ‘listen, support, pray’ icons on (made by the college’s catering department) whilst asking students ‘What makes you stressed?’ and ‘who do you turn to when you are stressed?’ This happened at all our sites including Northop, Llysfasi (in the glorious sunshine), Bersham Road, Yale and the party at Deeside. The top cause of stress at Yale was exams and the most popular person they turned to was their friends. At other sites the responsibilities of family, work and finances were high on what made them stressed. We were able to have some good conversations and hopefully highlight that the chaplaincy team is someone you can turn to if you’re feeling stressed or need someone to talk to.

Comments are closed.