Ymwybyddiaeth Ofalgar / Mindfulness

Posted on May 20th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

Dydd Iau 28 Ebrill, fel rhan o Ffair Lleihau Straen Coleg Cambria Iâl, cynhaliwyd sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ardal Sgiliau Hanfodol y CAD. Roedd croeso i staff a myfyrwyr ddod i’r sesiwn a gynhaliwyd gan Weinidog Rhyng-ffydd a oedd yn ymweld â’r coleg, Mae ymwybyddiaeth Ofalgar yn draddodiad Dwyreiniol sydd wedi dod yn boblogaidd dros y blynyddoedd diweddar ac yn cael ei hystyried fel modd o ddelio gyda straen, sy’n galluogi i’r cyfranogwr ymlacio a llonyddu. Mae’r arfer o Ymwybyddiaeth Ofalgar yn cynnwys gwagu eich meddwl o unrhyw feddyliau o’r gorffennol a’r dyfodol a galluogi eich hunain i ganolbwyntio ar y presennol. Yn ystod y sesiwn daethom at ein gilydd i eistedd mewn cylch a chau ein llygaid ac anadlu i mewn ac allan. Dywedwyd wrthym am ganolbwyntio ar ein hanadlu, tynnodd hyn ein sylw oddi ar ein meddyliau am yr  hyn sydd wedi digwydd, neu sydd am ddigwydd a chanolbwyntio ar ein hanadlu, ac felly mi fyddem yn canolbwyntio ar yr hyn roedden ni’n ei wneud ar y funud honno, gan gyflawni hanfodion Ymwybyddiaeth Ofalgar. Yn ystod y sesiwn cawsom gyfle i roi cynnig ar ffurfiau Tai Chi, a oedd yn cynnwys gwneud ystumiau llaw i gynrychioli’r elfennau  Daear, Tân a Metel, yn ogystal â symudiadau pen a oedd yn ein galluogi i ymlacio a chanolbwyntio mwy fyth. Cawsom wybod ei fod hefyd yn iawn os oedd ein meddyliau’n crwydro yn ystod Ymwybyddiaeth Ofalgar, cyn belled â’n bod yn gadael iddo fynd unwaith y byddai’n dod i’n meddyliau, a dychwelyd i’r presennol.  Ar ôl y sesiwn gofynnwyd i ni drafod gyda’n gilydd sut brofiad oedd y sesiwn.  Gadawais y profiad yn teimlo’n llonyddach ac yn hapusach na phan gyrhaeddais. Cefais fod Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ddefnyddiol ac rwy’n ystyried ei ddefnyddio yn y dyfodol pan fyddaf yn teimlo straen neu’n rhwystredig.

Matthew

….

On Thursday 28th April 2016, as part of Coleg Cambria Yale’s Stress Fair, a Mindfulness session was held in the Essential Skills area of the LRC. Staff and Students were welcome to attend the session, held by a visiting Interfaith Minister. Mindfulness is an Eastern tradition that has become popular within recent years and is seen as a way of coping with stress, in which it allows the participant to relax and calm down. The practice of Mindfulness consists of emptying your mind of any thoughts of the past and future and allows yourself to focus on the present. During the session we gathered together sitting in a circle and were advised to close our eyes and breathe in and out. We were told to focus on our breathing, this took our focus off thoughts of what has happened, or is going to happen and instead concentrated us on our breathing, therefore we would be focused on what we were doing at that moment, fulfilling what Mindfulness is. During the session we also tried forms of Tai Chi, which involved making hand gestures that represented elements, including Earth, Fire and Metal, as well as head movements, which allowed us to relax and focus even more. We were also told that it is alright if a thought did come into our heads, during Mindfulness, as long as, as soon as we had it, we would let it drop and return to the now. After the session we were asked to talk to each other on how the experience felt. I left the experience feeling calmer and even happier than when I came. I found Mindfulness to be quite useful and I am considering using it in the future when I am feeling stressed or frustrated.

Matthew

Comments are closed.