Bod dan straen / Being stressed

Posted on April 20th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

 

Ydych chi’n teimlo eich bod chi dan straen?  Mae llawer o bobl yn teimlo felly rŵan.  Mae’n amser pryderus o’r flwyddyn gyda’r arholiadau yn nesáu a’r  terfynau amser hynny’n eich rhoi chi dan bwysau.  Mae cymaint i’w wneud!  Ac mae’n rhaid iddo fod yn dda!  Ac mae eich dyfodol yn dibynnu arno!  Ac mae’r haul yn tywynnu ac rydych chi’n dymuno bod yn rhywle arall!  Ac rydych chi’n meddwl eich bod chi wedi anghofio popeth …!

Mae rhywfaint o straen yn dda i ni.  Oni bai ein bod ni dan rywfaint o straen, mae’n debygol mai gwneud dim fydden ni trwy’r dydd!  Mae straen da yn ein gwneud ni’n gryfach ac yn fwy gwydn, fel y gallwn wynebu heriau bywyd a’u goroesi’n dda.  Ond mae gormod o straen yn ddrwg.  Sut rydych chi’n gwybod os ydych chi dan ormod o straen?

Pan fyddwch chi dan ormod o straen, bydd hynny’n effeithio ar eich bywyd cyfan.  Mae eich archwaeth am fwyd yn newid ac rydych naill ai’n bwyta gormod neu ddim digon.  Dydych chi ddim  yn cysgu’n dda neu rydych chi’n cysgu gormod ar yr adegau  anghywir, ac nid yw eich meddwl yn gorffwys o gwbl.  Efallai eich bod chi’n cael anhawster canolbwyntio ac mae hynny’n gwneud y straen hyd yn oed yn waeth.  Beth allwch chi ei wneud i helpu eich hun, ac i osgoi’r cyfan fod yn ormod?  Dyma ychydig o awgrymiadau i chi:

• Trefnwch eich amser.  Gwnewch amserlen i chi eich hun a cheisiwch ei dilyn. Bydd hynny’n eich helpu i deimlo eich bod yn rheoli’r sefyllfa.

• Cofiwch fwyta’n iach, yn rheolaidd.  Yna bydd eich lefelau siwgr gwaed yn aros yn gyson a byddwch yn canolbwyntio’n well. Yfwch ddigon o ddŵr.

• Peidiwch ag yfed gormod o ddiodydd egni neu alcohol. Efallai y byddant yn rhoi hwb am gyfnod byr i chi ond byddwch yn teimlo’n llawer gwaeth yn nes ymlaen.

• Cysgwch ddigon.  Dim ond hyn a hyn gallwch ddal ati heb ddigon o gwsg.  Yn hwyr neu’n hwyrach bydd blinder yn eich llethu a byddwch mewn cyflwr gwael.

• Cymerwch seibiant.  Ewch am dro neu i nofio neu ychydig o chwaraeon eraill.  Beth am ymlacio gyda’ch  ffrindiau am noson.  Gwrandewch ar eich hoff gerddoriaeth wrth yfed siocled poeth yn y bath.  Pwyll pia hi!

Mae’r caplaniaid yma i’ch helpu chi hefyd.  Dewch draw i ddweud wrthyn ni am eich sefyllfa, a byddwn ni’n gwrando arnoch chi, yn eich cefnogi ac yn gweddïo drosoch chi. Rydyn ni yma i bawb, p’un a oes gennych ffydd ai peidio.

Rhoddodd Iesu addewid gwych.  Dywedodd gallwn ddod ato a bydd yn cario’r holl feichiau’r rhai sy’n rhy drwm i ni eu cario ein hunain.  Does dim ond rhaid i ni ofyn iddo.

Ydych chi erioed wedi meddwl gwneud hynny?

Are you stressed? Many people are right now. It’s a stressful time of year with exams looming and deadlines pressing in. So much to do! And it has to be good! And your future depends on it! And the sun is shining and you wish you were somewhere else! And you reckon you’ve forgotten everything…!

A certain amount of stress is good for us. If we never had any stress we probably wouldn’t do anything ever! Good stress makes us stronger and more resilient, so we can face life’s challenges and come out of them well. But too much stress is a bad thing. How do you know if you are under too much stress?

When you are too stressed it affects your whole life. Your appetite changes and you eat too much or not enough, you don’t sleep well or you sleep too much at the wrong time, and your mind never rests. Maybe you find it hard to concentrate and that makes the stress even worse. What can you do to help yourself, and avoid it all becoming too much? Here are a few tips:

  • Pace yourself. Work out a timetable and try to keep to it. That will help you to feel it’s all under control.
  • Eat well, regularly. Then your blood sugar levels will stay steady and you will concentrate better. Drink plenty of water.
  • Don’t binge on energy drinks or alcohol. They might give you a short-term lift but you’ll feel MUCH worse later on.
  • Get enough sleep. You can only tick on so long with too little sleep. Sooner or later exhaustion will catch you out and you’ll be in a bad way.
  • Take time out. Go for a walk or a swim or do some other sport. Chill out with friends for an evening. Listen to your favourite music while sipping hot chocolate in the bath. Give yourself a break!

The chaplains are here to help you too. Come and tell us about it, and we will listen to you, support you and pray for you. We’re here for everyone, whether you have a faith or not.

Jesus gave a wonderful promise. He said we can come to him and he will carry all those burdens that are too heavy for us to carry ourselves. We only have to ask him.

Have you ever thought of doing that?

 

Comments are closed.