Her y Garawys 2016 / Lent Challenge 2016

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

 

Roedd hi’n fis Ionawr ac roeddwn i’n barod am her. Teithio ar y bws roeddwn i pan feddyliais i am feicio o Wrecsam i Ynys Enlli, yn yr “…ugain mil o saint ym mraint y môr a’r genlli”, neu felly maen nhw’n ei ddweud.  Nid yn llythrennol felly wrth gwrs. Doeddwn i heb fod ar feic ers deng mlynedd a mwy, ac ni allwn i feicio dros Yr Wyddfa (nac ar draws y Swnt i ‘Ynys lân y glain’ o ran hynny), ond yn fwy o her rithwir, gan deithio’r 100 milltir ar feic ymarfer i Aberdaron.  Ac yn mi sylweddolais i faint o her fyddai beicio 25 milltir, heb sôn am 100 milltir.  Mi wnes i felly ailasesu’r her a’i newid i 40 milltir dros y Garawys, i gynrychioli’r 40 niwrnod.  Mi ges i lawer o help gan yr Adran Chwaraeon ac Ymarfer ac mi ges i ddefnyddio un o’u beiciau ymarfer.

 

 Roeddwn i wedi gobeithio cael beicio yn yr ystafell ffitrwydd, oherwydd mai dyma’r ffordd arferol i wneud hynny, ond, oherwydd gwaith cynnal a chadw, symudodd un o’r darlithwyr chwaraeon y beic i ystafell ddosbarth – ystafell ddosbarth wag.  Neu felly roedd hi am tua 20 munud ac yna daeth dosbarth o fyfyrwyr yno.  Doedd y taflunydd ddim yn gweithio yn yr ystafell ddosbarth gyfagos, ac er fy mod yn fodlon symud y beic drws nesaf, roedd y darlithydd yn fodlon i mi ddal ati i feicio o flaen y myfyrwyr wrth iddyn nhw wylio ffilm.  Felly, roedd gen i gynulleidfa!  Yno roeddwn i’n ‘pedlo’n wallgo’ a’m nhrwyn ar y bar…’ ac yn chwys diferol wrth i grŵp o fyfyrwyr wylio ffilm am ddigartrefedd.

 

Ond nid dyna’r unig syrpreis.  Mi wnes i feicio wrth i drydanwyr osod trydan; beicio yn yr ystafell cyfrifiaduron ac mi wnes i feicio tra roedd myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn ymarfer (ond doedden nhw ddim yn gwybod fy mod i’n canu gyda nhw i fyny grisiau ac yn chwifio fy nwylo).

 

Ond roedd yn her galed.  Doeddwn i heb feicio cilometr ers 10 mlynedd a rhagor ac yna roeddwn i’n ceisio beicio 6 cilometer.  Mi wnes i gyrraedd fy nharged weithiau, weithiau ddim a rhagor y tro wedyn.  Y peth anoddaf oedd methu â gweld unrhyw gynnydd.  Doeddwn i’n gwneud dim ond eistedd ar feic, yn pedlo â’m holl nerth, ond yn mynd i unman.  Cefais f’atgoffa bod bywyd yn gallu ymddangos felly;  ymdrechu’n deg ond heb fynd ymhell o gwbl.  Ac ni ches i fwynhau’r golygfeydd, na gorffwyso, na gwibio i lawr allt.

 

Ond roedd y cyfle i bedlo am hanner awr yn ffordd wych o glirio fy mhen, ymlacio neu weddïo.  Roeddwn i wedi ymlacio ac mi wnaeth yr ymarfer fyd o les i mi.

 

Mi ges i syndod faint roeddwn i wedi teithio erbyn fy sesiwn olaf.  Roedd fel petawn i wedi mynd heibio’r trothwy poen a’m bod i bellach yn mynd i allu beicio am byth (er na fedrwn i wneud hynny wrth gwrs).  Roedd yn deimlad gwych cael cwblhau’r her.

 

Mi ges i fy synnu hefyd gan haelioni pawb.  Roedd llawer o bobl wedi fy noddi a rhoi’r hyn roedd ganddyn nhw.  Doeddwn i ddim wedi gwneud gweithgaredd noddi ers dyddiau ysgol gynradd ac roedd mor wefreiddiol gweld pobl yn cyfrannu mor hael … llwyddais i godi dros £100.

 

Dysgais gryn lawer wrth gyflawni’r her; bod bywyd yn syndod i gyd, (doeddwn i ddim yn disgwyl y byddwn i’n beicio o flaen dosbarth o fyfyrwyr); ein bod ni’n teimlo’n aml dydyn ni’n cyflawni dim (ond mi rydyn ni), y gallwn ni, gyda hyfforddiant, wneud pethau na fydyn ni wedi breuddwydio eu cyflawni a chael ein hysbrydoli i wneud rhagor y tro nesaf.  Mi gadarnhaodd yr her pa mor gefnogol a hael yw’r myfyrwyr a staff yma yng Ngholeg Cambria. Roedd yn fendith cyflawni’r her hon mewn nifer o ffyrdd.

 

Diolch i bawb a wnaeth fy nghefnogi i.

 

Bendith Duw arnoch.

 

Ruth

 

It was January and I was all up for a challenge. I was riding on the bus when I thought about cycling from Wrexham to Bardsey Island, the island of 20,000 saints, or so they say. Not literally of course because I hadn’t ridden a bike for over 10 years, and I wouldn’t be able to make it over Snowdon (or cycle across the ocean for that matter), but more like a virtual challenge, cycling the 100miles or so on an exercise bike to Aberdaron. I then did the maths and realised I would struggle to do 25miles, no matter 100miles, so I reassessed my challenge and changed it to 40miles over Lent, symbolising the 40 days. The Sports and Exercise Department were really helpful and allowed me to use one of their exercise bikes.

On the first day I was hoping to ride in the gym, as is the usual way of doing things, but maintenance work was taking place so a Sports lecturer moved the bike into a classroom, an empty classroom. Or so it was until 20mins or so later when a class came in. The projector wasn’t working in the adjacent classroom, and even though I was happy to move the bike next door, the lecturer was happy for me to keep cycling in front of their students, whilst they watched a film. And so I had an audience! There I was cycling away, dripping sweat, as a group of students watched a film about homelessness.

The surprises didn’t stop there. I cycled whilst electricians did electrics, I cycled in the computer room and I cycled whilst the Performing Art students were rehearsing (they didn’t realise I was singing along upstairs waving my hands around). 

It was a tough challenge though. I hadn’t ridden a single kilometre for over 10 years and here I was attempting to do 6kms each session. Sometimes I hit my target, sometimes I fell below and sometimes I did more. One of the hardest things was not being able to see any progress. I was just sitting on a bike, peddling with all my might, and going nowhere. It reminded me of how much of life can seem that way; with you putting in a lot of effort but never getting too far. Also I didn’t have the joy of scenery and I couldn’t stop for a while and roll down a hill.

However the chance to just sit and peddle for half an hour was a wonderful way to clear my head, relax or pray. I felt calm and the exercise did me a lot of good.

On my final session I was surprised by the mileage I did. It was like I had got pass the pain barrier and was now just cycling and could keep going on forever (though of course I couldn’t). It felt amazing to have completed the challenge.

I was also surprised by everyone’s generosity. Many people sponsored me and gave all they could. I hadn’t done sponsorship since I was in primary school and so it was moving to see how freely people gave… I raised over £100.

I learnt quite a lot from this challenge; that life is full of surprises (I wasn’t expecting to ride in front of a class of students), that often we feel like we’re not getting anywhere (but we are), that with training we can do things we would never have dreamed of and be inspired to go further next time, and it was affirmed how encouraging and generous students and staff are at Coleg Cambria. It was a blessing to do this challenge in many ways.

Thank you to everyone who supported me.

God Bless.

Ruth

 

 

Comments are closed.