Ffair Barch / Respect Fair

Posted on April 14th, 2016 by Ruth Holden in Newyddion/News

 

Dydd Iau 17 Mawrth 2016, cynhaliwyd Ffair Barch yn Iâl, digwyddiad a gafodd ei ysbrydoli a’i drefnu gan fyfyrwyr.

Roedd gan y Gaplaniaeth rai gweithgareddau yn y ffair, gan gynnwys Bwrdd Cwestiynau a oedd yn gofyn “Pam ddylech chi ddangos parch at gredoau crefyddol pobl eraill?” Ysgrifennodd y myfyrwyr nifer o ymatebion a oedd procio’r meddwl, gan gynnwys …

• “Y ffordd rydyn ni’n gweld pobl eraill, yn meddwl am bobl eraill, ac yn trin pob eraill ydi sut rydyn ni’n gweld, yn trin ac ystyried ni ein hunain.  Carwch dderbyn; heddwch mewnol yw’r ateb. “

• “Mae gan bobl deimladau, felly efallai nad ydych chi’n cytuno â’r grefydd ond gallwch eu parchu.”

• “Oherwydd ein bod ni i gyd yn gyfartal a’n bod ni i gyd yn haeddu hawl i fyw mewn heddwch a hapusrwydd.”

• “Amrywiaeth yw’r hyn sy’n gwneud bywyd yn hwyl.”

• “Dylai pawb gael eu parchu gan fod pawb yn wahanol yn eu ffyrdd arbennig nhw eu hunain.”

• “Oherwydd byddai’r byd yn ddiflas iawn pe bai gan bawb yr un credoau”

• “Oherwydd mai dyna’r hyn maen nhw’n ei gredu sy’n wir a’u bod yn golygu llawer iddynt, pwy ydyn ni i wadu hynny iddynt?”

• “Oherwydd efallai byddwch yn dysgu rhywbeth ganddynt a’u bod yn eich parchu chi.”

• “Rydych chi yna’n gosod patrwm i ragor o bobl ei ddilyn.”

Roedd gennym ni stondin hefyd, lle’r oedd y myfyrwyr yn gallu gwneud breichledau Heddwch Mala. Roedd hyn yn cynnwys gosod gleiniau gwahanol liwiau ar ddarn o elastig i gynrychioli gwahanol grefyddau, roedd glain wen yn y canol yn eich cynrychioli chi a’ch llwybr ysbrydol eich hunan. Yna, roedd rhaid gosod y ddau ddarn o elastig drwy’r glain olaf i gynrychioli heddwch a chytgord rhwng crefyddau.  Roedd hyn yn anodd ei wneud, ond diolch i’r drefn roedd un myfyriwr yn wych am osod yr elastig a chafodd yr enw ‘Glain Arweiniol’.   Daeth dros 30 o fyfyrwyr i wneud breichledau a chafodd y Rheol Aur ei dangos yn glir yn yr ymatebion i’r cwestiwn “Pam ddylech chi ddangos parch tuag at gredoau crefyddol pobl eraill? “

Amser cinio, cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb ar grefydd gyda chynrychiolwyr Cristnogion, y Crynwyr a Mwslimiaid.   Roedd y pynciau’n cynnwys materion cyfoes, ewthanasia, hawliau merched, a pherthnasoedd un rhyw. Roedd y myfyrwyr wedi mwynhau’r sesiwn holi ac ateb yn fawr gan werthfawrogi’r “atebion gonest” a mwynhaodd un myfyriwr gael clywed am y gwahanol safbwyntiau, ond hefyd oherwydd y ffordd roeddent yn gytûn ar lawer o bethau”.

Cyn diwrnod y ffair, cyflwynodd Dr Shah sgwrs ar Islam i dros ddeugain o fyfyrwyr. Roedd yn cynnwys llawer o bynciau gan gynnwys y Pum Piler, celf ag Islam a gweddïau yn ogystal â mynd i’r afael â chamsyniadau am Islam.  Dywedodd y myfyrwyr eu bod wedi mwynhau “cael esboniad manylach am y grefydd” a “chael y wybodaeth gan [rywun] sy’n deall yn union am beth y maent yn siarad amdano.”

Dymuna’r Gaplaniaeth ddiolch i’r holl fyfyrwyr a fu’n gwirfoddoli, caplaniaid, darlithwyr a’r myfyrwyr a wnaeth y ffair barch yn ddiwrnod mor anhygoel.  Diolch!

 

no images were found

 

 

On Thursday 17 March 2016 Yale hosted the Respect Fair, an event inspired and organised by students.

 

The Chaplaincy had a few activities at the fair including a Question Board asking “Why should you show respect for other people’s religious beliefs?” Students wrote many thought-provoking responses including…

 

  • “How we see others, think of others, and treat others is how we see, treat and think of ourselves. Love acceptance; inner peace is the answer.”
  • “Humans have feelings so you may not agree with the religion but you can respect them.”
  •  “Because we are all equal and all deserve a right to live in peace and happiness.”
  • “Diversity is what makes life fun.”
  • “Everyone should be respected because everyone is different in their own special way.”
  • “Because the world would be very dull if we all had the same beliefs”
  • “Because it’s what they think is true and means a lot to them, who are we to deny them that?”
  • “Because you might learn something off them and they respect you.”
  • “Then you are setting an example for more people to follow.”

 

We also had a stall where students could make Peace Mala bracelets. This involved threading beads of different colours, representing different religions, onto a piece of elastic; in the centre was a white bead representing you and your own spiritual path. The two pieces of elastic then had to be threaded through a final bead to represent peace and harmony between the faiths.  This was difficult to do but thankfully one student was fantastic at threading the elastic and was named ‘Bead Lead.’ Over 30 students made bracelets and the Golden Rule was clearly mirrored in the responses to the question “Why should you show respect for other people’s religious beliefs?”

 

At lunchtime there was a Religion Q&A with a Christian, Quaker and Muslim representative. Topics included current affairs, Euthanasia, women’s rights, and same sex relationships. The students greatly enjoyed the Q&A. The students appreciated the “honest answers” and one student “enjoyed hearing about the different views but also about how they agree on a lot of things”.

 

Also the day before Dr Shah gave a talk about Islam to over forty students. It covered many topics including the Five Pillars, art within Islam and prayers as well as addressing misconceptions about Islam. Students said they enjoyed “getting a more in depth view of the religion” and “getting the information from [someone] who understands exactly what they are talking about.”

 

The Chaplaincy would like to thank all the student volunteers, chaplains, lecturers and students who made the Respect Fair such an amazing day. Thank you!

 

Comments are closed.