Sgwrs Diwrnod Cofio’r Holocost 2016 / Holocaust Memorial Day Talk 2016

Posted on February 3rd, 2016 by Ruth Holden in Tybed

Efallai ei fod  yn ymddangos yn od i ddechrau myfyrdod am Ddiwrnod Cofio’r Holocost gyda phrofiad ges i yn yr ysgol uwchradd, ond dyma le rwyf am ddechrau. Roedd ysgol uwchradd yn gyfnod anodd i mi oherwydd bwlio. Rwy’n cofio un digwyddiad yn glir pan oeddwn i ar y bws ar y ffordd adref o’r ysgol.  Roedd bachgen ifanc yn dweud pethau cas oherwydd man geni ar fy wyneb , er fy mod i ymysg  ffrindiau a phobl roeddwn i’n adnabod,  ni ddywedodd neb dim. Ni wnaeth neb ei stopio. Teimlais mor unig. Roeddwn yn deall pam nad oedd fy ffrindiau am ddweud dim byd, pe bai rhywun wedi dweud rhywbeth yna bydd y bwli wedi troi arnyn nhw hefyd, ond roeddwn i dal yn gobeithio bod gan rywun y  galon i ddweud rhywbeth. Dim ond un i ddweud ‘stop’ sydd angen i roi’r nerth i eraill dweud ‘stop’ hefyd. A thrwy grŵp yn sefyll fel uned, byddai’r bwlio wedi dod i ben.

Mae ein harferion a sut rydym yn delio efo’r byd yn broses sy’n dechrau yn ein plentyndod. Os ydyn ni’n anwybyddu neu’n cadw’n dawel yn ein plentyndod rydym yn parhau i wneud fel oedolion.

Nid yw’n hawdd. I fod yn berffaith onest mae’n haws i gadw’n dawel. Mae’n fwy diogel, yn enwedig pan nad yw’r sefyllfa yn effeithio arnoch chi yn uniongyrchol.  Ond os ydych chi’n parhau i gadw’n dawel, i gerdded heibio, i ganiatáu i’r pethau hyn digwydd, yn y diwedd mi fyddwch chi’n cael eich effeithio. Fel dywedodd Niemoller.. (cliciwch ar y ddolen )

http://hmd.org.uk/resources/poetry/first-they-came-pastor-martin-niemoller  

Mae un o ddamhegion Iesu yn siarad am ddyn a adnabyddir fel y Samariad Trugarog. Helpodd y Samariad  dyn a gafodd ei ymosod arno gan ladron ar y ffordd o Jerwsalem i Jericho a’i adael gan ei bobl. Arhosodd y Samariad i helpu’r dyn, nid oherwydd ei fod yn Samariad (gan nad oedd yn Samariad), ond oherwydd bod ganddo drugaredd.

A dyna pam dylwn ni stopio.

Y gwir yw, os ydyn ni’n edrych yn ddigon dwfn, o dan y labeli, bodau dynol ydi pawb, gyda llygaid, dwylo, calon ac rydyn ni gyd angen rhywun i stopio un diwrnod a’n helpu ni, nid oherwydd ein bod ni’n un ohonyn nhw, ond oherwydd eu bod yn dangos trugaredd tuag atom.

Dwi’n gwybod bod hynny’n gofyn mawr. Rwy’n cael trafferth bob dydd ond gallwn weddïo. Gallwn weddïo i Dduw sy’n dangos cariad diamod a thrugaredd i ni bob dydd i roi’r galon i ni beidio cerdded heibio, ond i stopio a helpu rhai sydd mewn angen. A dyna yw fy ngweddi heddiw, ar ddiwrnod Cofio’r Holocost a phob diwrnod wedyn.

Amen.

It may seem strange to start a reflection about Holocaust Memorial Day on an experience I had in High School but that’s where I’m going to start. I found High School tough as I was bullied. I remember one incident vividly when I was going home on the school bus. A young boy was picking on me because of a mole on my face and even though I was surrounded by friends, and people I knew, no one would say anything. They just let it happen. I felt so alone. I understood why my friends weren’t going to say anything, as if they had they would have been bullied themselves, but that still didn’t stop me from wishing they had the courage to say something. It would have only taken one to say ‘stop’ to give the others courage to say ‘stop’ too. And with that, a group standing in unison, the bullying would have ceased.

You see our habits and the ways we cope with the world start young. If from an early age we turn a blind eye then we will continue to turn a blind eye into adulthood.

I’m not saying it’s easy. To be honest it’s easier to turn a blind eye. It’s safer especially when it doesn’t affect you. But if you keep on turning a blind eye, walking by, letting it happen, it will soon affect you. Just as Niemoller said…(please click the link)

http://hmd.org.uk/resources/poetry/first-they-came-pastor-martin-niemoller

One of Jesus’s parables talks of a man we know as the Good Samaritan. He helped a man, attacked by robbers on the way from Jerusalem to Jericho, who had been very much abandoned by his own people. This Samaritan stopped and helped this man, not because he was a Samaritan (as he wasn’t), but because he had mercy.

And that’s why we should stop.

You see the truth is if we look deep enough, under the labels, we’re all human, with eyes, hands, a heart, and we all need someone to stop one day and help us, not because we’re one of them, but because they have mercy on us.

I know this is unbelievably hard to do. I struggle with it every day but we can pray. We can pray to a God that shows us unconditional love and mercy every day to give us courage not to walk by, but to stop and help those in need. And that’s my prayer for today, for this Holocaust Memorial Day, and every day.

Amen. 

Comments are closed.