Erthygl y Grawys/Lent article

Posted on February 3rd, 2016 by Ruth Holden in Tybed

Bu cryn drafod yn ddiweddar ynglŷn â cheisio gosod dyddiad penodol ar gyfer Y Pasg. Nid yw hyn yn destun newydd, rwyf wedi clywed trafodaeth am yr un peth ers blynyddoedd, ac yn wir, cafodd ddeddfwriaeth ei phasio gan y Senedd mor hir yn ôl â 1928 pe buasai digon o gytundeb eciwmenaidd i wneud hynny.

Pam bod y Pasg yn newid dyddiad? Wel, mae’r Pasg ar y dydd Sul cyntaf ar ôl y lleuad lawn cyntaf ar ôl cyhydnos y gwanwyn. Mae’n syml pam rydych chi’n gwybod, yn tydi? Mae’n tarddu o Ŵyl y Bara Croyw, gwledd arall sy’n cael ei phennu gan gylchred y lleuad , ac oherwydd hyn, yn bersonol byddaf yn gwrthod unrhyw gais i osod y Pasg ar un diwrnod penodol.

Cyn y Pasg, mae tymor y Grawys, sy’n dechrau’r mis yma. I’r rhai hynny sydd efo diddordeb mewn tarddiad y gair Grawys, a hyd yn oed i’r rhai hynny sydd heb lawer o ddiddordeb, mae’r gair Grawys yn tarddu o’r gair Lladin Quadragésima yn golygu’r ‘Deugeinfed’, yn adlewyrchu’r Grawys yn para deugain noson, ymddengys mai Caraŵys oedd y ffurf wreiddiol ond ymsefydlodd y ffurf dreigledig yn ffurf gysefin.

Gallwn ddefnyddio cyfnod y Grawys fel cyfle i fyfyrio ar ein bywydau, y da a’r drwg. Gallwn ystyried yr hyn hoffem er newid a’i wella. Efallai mai ymprydio fyddai hyn, rhoi’r gorau i bethau sy’n ein hatal rhag byw bywyd boddhaus gyda Duw ac i ganolbwyntio ar Dduw unwaith eto. Mae hefyd yn gyfnod i baratoi, i edrych ymlaen at lawenydd y Pasg. Felly os ydyn ni’n yn barod i wneud hyn, does dim rhaid i’r Grawys fod yn gyfnod digalon, yn lle hynny gall fod yn wirioneddol werth chweil.

Gallwn hefyd ddefnyddio’r cyfnod hwn i ddiolch i Dduw am yr holl fendithion yn ein bywydau a’r hyn mae Duw wedi ei wneud, am ei holl drugaredd a raslonrwydd.  Gallem fod yn ddiolchgar am ein ffrindiau , ein teulu a’n hathrawon a phawb sydd wedi cyfrannu at bwy ydan ni heddiw.

Felly, yn ystod cyfnod y Grawys eleni efallai byddwch am dreulio amser i fyfyrio ar eich perthynas â Duw a’ch bywyd er mwyn paratoi ar gyfer llawenydd tymor y Gwanwyn.

There has been quite a bit of discussion in recent days about trying to fix the date of Easter. There’s nothing new in that, I’ve heard discussions about it over many years, and indeed, there was legislation passed by Parliament as long ago as 1928 should there ever be sufficient ecumenical agreement.

Why does Easter move? Well, it’s the first Sunday after the first full moon after the vernal equinox. Its’ simple when you know, isn’t it? Its roots go way back to Passover, another feast determined by the cycles of the moon, and for this reason, I personally would resist any attempt to make it on a fixed date.

Before Easter though, there is the season of Lent, which begins this month. For those interested in knowing where the word Lent comes from, and even for those not so interested, the word comes from the Old English word lencten or lengten, which means to lengthen.  This word was applied to the season of the year when the days were lengthening, the season known as Spring.  Lent and Spring therefore bear similar meanings. The difference is that Spring tends to fill our minds with joy, Lent with gloom, fasting and austerity, though it doesn’t have to be this way.

Instead we can use Lent as an opportunity to reflect on our lives, the good and the bad. We can consider what we would like to change and improve. This may be our fast, giving up things that are stopping us from living a fulfilling life with God and to refocus on Him. It is also a time of preparation, looking forward to the joy of Easter. Therefore if we do this willingly, Lent doesn’t have to be gloomy, instead it can be truly rewarding.

We can also use this time to thank God for all the blessings in our lives and what he has done, for all his mercy and grace.  We can be thankful for friends, family, and teachers and all those who have contributed to who we are. 

Therefore this Lent you may want to take time to reflect on your relationship with God, and life, in preparation for the joyful season of Easter. 

Comments are closed.