Adfent/Advent

Posted on November 30th, 2015 by Ruth Holden in Newyddion/News

Yn y cyfnod cyn y Nadolig (mae’r eglwys yn galw’r cyfnod hwn yn ADFENT),  yn y blynyddoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gofyn i fyfyrwyr beth mae’r Nadolig ei olygu iddyn nhw.  Yr ateb mwyaf poblogaidd yw bod gyda theulu a ffrindiau a chael amser i ffwrdd o’r gwaith ac astudio.

Ond nid yw hyn yn wir i rai pobl.  Nid ydyn nhw’n edrych ymlaen at gyfnod y Nadolig, nid yw’n arbennig, dim ond diwrnod arall iddyn nhw.  Roedd yr ymateb hwn yn sioc i mi, yn enwedig gan ei fod wedi dod gan bobl ifanc.  Mae’n swnio’n debyg iawn i newyddion drwg, ond newyddion da sydd wrth wraidd y  Nadolig.  Dyna ydi ystyr y gair EFENGYL … NEWYDDION DA.   Rwy’n drist pan fydd pobl ifanc yn meddwl bod yr efengyl yn amherthnasol iddyn nhw a’i fod yn rhywbeth i bobl â theuluoedd hapus, llawer o arian a swyddi boddhaol yn unig.

Ni allai ddim bod ymhellach o’r gwir.  Daeth Iesu i ddod â newyddion da i bobl dlawd, i bobl drist, i bobl sâl a’r diamddiffyn.  Daeth i’r byd fel baban a ffoadur …. a gallwn ni ddychmygu hynny’n hawdd, oherwydd ein bod ni wedi gweld helyntion pobl debyg a’u teuluoedd ar ein sgriniau teledu.

Ond yn yr un modd, ni ddywedodd Iesu fod cael arian a bod yn hapus yn anghywir…dywedodd mai beth rydych chi’n ei wneud ag ef sy’n bwysig, a bod gwir hapusrwydd i’w gael pan fyddwch chi’n rhannu’r hyn sydd gennych chi gyda phobl eraill.

Os gallwn ni rannu ein hapusrwydd gyda’n gilydd, yna, efallai fod angen i ni rannu ein tristwch hefyd. Mae’r Iesu’n dweud, … rhannwch ef gyda mi ….. agorwch eich calonnau ….. a gwnewch le i rywfaint o gariad.

Dyna beth wnaeth y tafarnwr pan gurodd merch ifanc o’r enw Mair ar ei ddrws, yn flinedig, yn newynog ac yn feichiog.  ‘Does gen i ddim ystafell,’ dywedodd, ‘ond gallwch ddefnyddio’r stabl os ydych chi’n dymuno hynny…mae’n eithaf sylfaenol ond mae’n gynnes’.

Rhoddodd le i ychydig o gariad!…Agorwch ddrws eich calon y Nadolig hwn, a’i wneud yn Ŵyl arbennig.

 

In the run up to Christmas (what the church calls ADVENT),  I have in past years asked students what Christmas means to them. By far the most popular answer is being with family and friends and having time away from work and study.

For some however that is not the case. Christmas is not a time they look forward to, it is not special, it is just another day. That shocked me, especially coming from young people. It sounded very much like bad news, when Christmas at its heart is about good news. That is what the word GOSPEL means…..GOOD NEWS. It saddens me when young people think that the gospel has nothing to do with them, that it is only for people with happy families, lots of money and satisfying jobs.

Nothing could be further from the truth. Jesus came to bring good news to the poor, the sad, the sick and the vulnerable. He came into the world as a baby and a refugee….and we can imagine that because we have seen the plight of such people and their families on our TVs screens.

But by the same token he didn’t say that being happy and having money was wrong…..he said that it’s what you do with it that counts and that true happiness is found when you share what you have with others.

If we can share our happiness with one another then perhaps we need also to share our sadness. Jesus says, …share it with me …..unburden yourself …..and let a little love in.

That’s what the innkeeper did when a young girl called Mary knocked on his door, tired, hungry and heavily pregnant. ‘There’s no room,’ he said, ‘but you can use the stable if you wish….it’s pretty basic but it’s warm’.

He let a little love in! …….Open the door of your heart this Christmas and make it special.

Comments are closed.