Wythnos Ryng-ffydd 2015/Inter Faith Week 2015

Posted on November 27th, 2015 by Ruth Holden in Newyddion/News

Eleni, cynhaliwyd yr Wythnos Ryng-ffydd o’r 15fed i’r 21ain o Dachwedd a bu’r Tîm Caplaniaeth yn nodi’r cyfnod mewn nifer o wahanol ffyrdd ledled y coleg.

Yn Iâl cafwyd arddangosfa o arteffactau crefyddol yn y Llyfrgell, gan gynnwys dol Bwdha, copi o sgroliau’r Tora, cardiau dathlu Eid, lampau Diva, a chroes o El Salvador (diolch i Ganolfan Addysg Grefyddol San Silyn am adael i ni fenthyg yr eitemau hyn).

Yn Llaneurgain, cafwyd arddangosfa Wythnos Ryng-ffydd ar y thema o heddwch, a gwybodaeth am y Gaplaniaeth gyda’r poster ‘Peidiwch â chynhyrfu a ffoniwch Gaplan.’

Yng Nglannau Dyfrdwy cynhaliwyd digwyddiad ‘Blas ar Ffydd a Diwylliant’, a roddodd gyfle i fyfyrwyr flasu bara gwahanol grefyddau a diwylliannau, gan gynnwys: Challah, Matzo, Roti, Paratha, a Theisennau’r Groglith.  Ein myfyrwyr gwych yn yr Adran Arlwyo a fu’n pobi ac yn gweini’r bara.  Yna, ailadroddwyd y digwyddiad hwn yn ddiweddarach yn ystod yr wythnos ar safle Iâl.  Mae’n ymddangos mai’r bara mwyaf poblogaidd oedd Challah a Theisennau’r Groglith yn bennaf.

no images were found

Dydd Mawrth, cyfarfu Undeb Cristnogol y Myfyrwyr â Grŵp Gweddïo’r Staff yn Iâl i nodi’r Diwrnod Gweddi.  Roedd yn brofiad gwych i bawb a gymerodd ran.  Roedd yn ysbrydoledig ac yn galonogol iawn.

Canol yr wythnos, bu’r Gaplaniaeth yn helpu i drefnu Llwybr Ffydd ar draws Wrecsam ar gyfer myfyrwyr Addysg Grefyddol Safon Uwch yng Ngholeg Iâl.  Roedd y llwybr yn cynnwys Canolfan Ddiwylliannol Islamaidd Wrecsam, Yr Eglwys Gadeiriol Babyddol ac Eglwys Y Plwyf San Silyn. Mwynhaodd y myfyrwyr ddysgu am Islam, a gwahanol enwadau Cristnogaeth, yn fawr. Roedd ganddynt ddiddordeb mewn gosodiadau’r adeiladau, eu celf a’u pensaernïaeth, hanes yr eglwysi Cymreig, dysgu am wahanol seintiau a llawer rhagor; fel y dywedodd un myfyriwr “Diolch am y cyfle anhygoel yma.”

no images were found

Roedd Wythnos Ryng-ffydd yn brysur iawn eleni;  diolch yn fawr i’r Adran Addysg Grefyddol, Safon Uwch, Yr Adran Arlwyo, Canolfan Addysg Grefyddol San Silyn, ac i lawer o bobl eraill a’i gwnaeth hi’n bosibl i gynnal wythnos bleserus a diddorol.

….

This year Inter Faith Week was 15-21 November and the Chaplaincy Team marked it in several ways across college.

At Yale there was a display of religious artefacts in the LRC including a Buddha doll, replica Torah scrolls, Eid celebration cards, Diva lamps, and a cross from El Salvador (thank you to St Giles RE Centre for allowing us to loan these items).

At Northop there was a display about Inter Faith Week around the theme of peace, and information about the Chaplaincy with the poster ‘Keep calm and call a Chaplain.’

At Deeside we had ‘A Taste of Faith and Culture’ an event that gave students the opportunity to taste breads from different faiths and cultures including Challah, Matzo, Roti, Paratha, and Hot Cross Buns. The breads were made by our fantastic Catering Department and the students served the bread.

This event was then repeated at Yale later on in the week. The most popular breads seemed to be Challah and Hot Cross Buns for the most part.

On Tuesday, the student Christian Union met with the Staff Prayer Group at Yale to mark Pray Day. It was a wonderful experience for all of those who took part. Very inspiring and encouraging. 

In the middle of the week the Chaplaincy helped organise a Faith Trail across Wrexham for A Level RE students at Yale. The trail included the Wrexham Islamic Cultural Centre, the Catholic Cathedral and St Giles Parish Church. Students greatly enjoyed learning about Islam and the different denominations within Christianity. They were interested about the lay out of the buildings, art and architecture, the Welsh history of the churches, learning about different saints and much more; as one student said “Thanks for this amazing opportunity.”

Inter Faith Week 2015 was really busy this year; a big thanks to A Level RE, the Catering Department, St Giles RE Centre, and many others who made it possible and made the week enjoyable and interesting.

Comments are closed.