Gweithred o Garedigrwydd ar Hap / Random Act of Kindness

Posted on November 19th, 2015 by Ruth Holden in Newyddion/News

no images were found

Dathlwyd Wythnos Gweithred o Garedigrwydd ar Hap ar rai o’r campysau yn rhwng dydd Llun 5 Hydref a dydd Gwener 9 Hydref.  Gwahoddwyd y myfyrwyr i gyflawni’r weithred o garedigrwydd i rywun arall bob dydd ac ysgrifennu amdanynt ar bapur post-it a’u harddangos yn y CAD i bawb arall eu gweld. Dyma ychydig o bethau y buon nhw’n eu gwneud:

• Mi wnes i roi dillad i Fyddin yr Iachawdwriaeth.

• Mi es i i’m gwaith yn gynnar i helpu’r tîm

• Mi wnes i gysuro fy ffrind ar ôl i berthynas orffen

• Mi wnes i goginio pryd i deithiwr blinedig

• Cefais i fy nghysuro gan fy ffrindiau ar ôl i mi deimlo’n isel.

• Mi wnes i roi fy sedd ar y bws i ddynes hen.

• Mi wnes i helpu person anabl ar y trên.

• Bûm yn helpu fy ffrind pan roedd hi’n sâl.

• Mi wnes i helpu gyda pharti plentyn 3 blwydd oed

• Gwnes lyfr lloffion ar gyfer pen-blwydd 17 oed fy ffrind

• Cynigiais i  fferins a datgan fy ngharedigrwydd at fy nghydweithwyr

Ar ddiwedd yr wythnos daeth yr AS Ian Lucas Iâl i’r coleg i gyfarfod myfyrwyr Dylunio Graffig Safon Uwch a oedd wedi creu posteri ar gyfer y digwyddiad a siarad â gwirfoddolwyr y gaplaniaeth a fu’n hyrwyddo’r digwyddiad ac yn helpu drwy gydol yr wythnos.  Roedd yn ffordd wych o ddathlu wythnos ysbrydoledig.  Diolch i bawb a gymerodd ran.

….

Random Act of Kindness Week was celebrated across some of the campuses between Monday 5th October and Friday 9th October. Students were invited to do an act of kindness for someone else every day and write about them on post-it notes and stick them up in the LRC for everyone else to see. Here are just a few things they did.

 • I donated clothes to the Salvation Army.
 • Went into work early to help the team out
 • Comforted my friend after a break up
 • Cooked for a tired traveller
 • My friends comforted me after I was feeling down.
 • I gave up my seat on the bus for an old lady.
 • I helped a disabled person on the train.
 • I helped my friend when she was sick.
 • Helped with a party for a 3 year old
 • I made my friend a scrap book for her 17th Birthday
 • I offered sweets and affirmations of kindness to my colleagues

 

At the end of the week MP Ian Lucas visited Yale to meet with A Level Graphic Design students who had created posters for the event and speak to chaplaincy volunteers who had promoted the event and helped throughout the week. It was a great way to celebrate an inspiring week. Thank you to everyone who took part.

Comments are closed.