Dechreuadau Newydd

Posted on September 2nd, 2015 by Ruth Holden in Tybed

Mae pob dechreuad newydd yn dod o ddiwedd rhyw ddechreuad arall. (– Seneca).  

Dyna a ddywedodd y dyn doeth 2000 o flynyddoedd yn ôl.

Faint o ddechreuadau rydych chi wedi’u cael?  Roedd pan gawsoch chi eich geni yn ddechreuad pwysig!  Pan aethoch chi i’r ysgol am y tro cyntaf, pan symudoch chi gartref, pan aethoch chi i ysgol uwchradd.  Efallai bod nifer o rai eraill hefyd.  Rŵan, rydych chi’n dechrau o’r newydd unwaith eto, a  byddwch yn gwneud rhagor ohonynt ar ôl y dechreuad yma.  Mae ein bywydau fel cyfres o gerrig rhyd; dechreuad newydd, maen nhw’n dod yn gyfarwydd, yn dirwyn i ben ac yn gorffen, ac rydyn ni’n dechrau unwaith eto gyda dechreuad newydd arall.

Ond i ble mae hyn i gyd yn arwain?  Ydi hi’n bosibl gwybod?  I ble mae’r cerrig rhyd yn arwain?  Sut fydd hyn i gyd yn gorffen?  Efallai fod gennym ni ryw syniad o ble fyddwn ni’n hoffi iddyn nhw arwain ato – ymlaen ac i fyny, fel  maen nhw’n ei ddweud.  Ond dydyn ni ddim yn gwybod am y dyfodol a gallai pob math o bethau ddigwydd a fyddai’n taflu oddi ar ein cwrs yn llwyr.  Os ydyn ni’n onest, dydyn ni ddim yn gwybod yn iawn sut fydd y ‘dechrau newydd’ yma’n dod i ben, na beth fydd ein sefyllfa hyd yn oed blwyddyn o rŵan.

Dydyn ni ddim yn poeni am bethau fel hyn y rhan fwyaf o’r amser.  Rydyn ni’n byw ar gyfer heddiw ac yn gwneud y gorau ohono, gan adael i’r dyfodol ofalu amdano’i hun.  Ond rŵan ac yn y man rydyn ni’n cael ein hunain yn meddwl am y cwestiynau mawr hynny – i ble mae fy mywyd yn mynd?  Beth mae’n ei olygu?  Beth yw pwrpas unrhyw beth?  Pam ddylwn i drafferthu hyd yn oed?  A fydd pethau’n gwella o gwbl?  Beth os bydd pethau’n  llawer, llawer gwaeth?  A oes Duw?  Os felly, sut un ydi o?  A fyddai ganddo fo unrhyw ddiddordeb ynof fi?  Ydi o’n gallu fy helpu i?  Ydi o’n poeni amdana i?

Mae gan Goleg Cambria dîm o gaplaniaid i’ch helpu i feddwl drwy’r cwestiynau mawr hynny. Rydyn ni yma i wrando arnoch chi, beth bynnag rydych chi eisiau ei drafod.  Efallai na fyddwn yn gallu ateb eich cwestiynau, ond byddwn yn eich helpu wrth i chi chwilio am atebion.  Rydyn ni’n addo y byddwn yn gweddïo drosoch chi.   Gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd drwy anfon e-bost atom ni yn: chaplaincy@cambria.ac.uk.

Ac a gawn ni ddefnyddio’r cyfle hwn i ddymuno’r gorau i chi yn ystod eich amser yng Ngholeg Cambria.  Gobeithio y gwnewch chi lwyddo y tu hwnt i’ch breuddwydion, ac y bydd y dechreuad newydd yma’n eich paratoi ar gyfer yr holl ddechreuadau newydd eraill sydd eich wynebu.

Comments are closed.