Cystadleuaeth Barddoniaeth (gan y Barchedig Sally Baird a Ruth Holden) / Poetry Competition (by Rev Sally Baird and Ruth Holden)

Posted on January 19th, 2018 by Ruth Holden in Newyddion/News

Cystadleuaeth Barddoniaeth (gan y Barchedig Sally Baird a Ruth Holden)

Cynhaliwyd Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar 28 Medi eleni, a’r thema oedd ‘Rhyddid’.  Meddyliodd y gaplaniaeth y byddai’n gyfle da i wahodd myfyrwyr Coleg Cambria i gyflwyno cerddi a gyfansoddwyd ganddynt eu hunain.  Oherwydd bod hyn yn fenter newydd, nid oedd gennym syniad faint fyddai’n cystadlu.  Roeddem wrth ein bodd yn cael 15 ymgais, gydag ambell un ohonynt yn cyflwyno gyda gwaith celf i gyd fynd â’u cerddi hyd yn oed!  Penderfynom wahodd dau fardd sydd wedi cyhoeddi eu gwaith ac sy’n offeiriad yr Eglwys yng Nghymru, i feirniadu’r gystadleuaeth ac roeddent wrth eu bodd yn cael gwneud hynny.  Y beirniaid oedd y Parchedig Peter Walker a’r Barchedig Ganon Manon Ceridwen James, sydd hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl, ac felly’n ein galluogi i wahodd ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.  Yr enillydd oedd Lauren Evans a bydd hi’n derbyn tocyn llyfrau £20 fel gwobr.

 

Dangoswyd y cerddi yn y llyfrgell fel e-lyfr 4-8 Rhagfyr i nodi Diwrnod Hawliau Dynol.

 

Poetry Competition (by Rev Sally Baird and Ruth Holden)

National Poetry Day fell on September 28th this year, and the theme was ‘freedom’. The chaplaincy thought it a good opportunity to invite students in Coleg Cambria to submit poems that they had written themselves and as this was a new venture we had no idea how many entries we would receive. We were delighted with 15 in total, some even being submitted with accompanying art work! It was decided to invite two published poets and priests in the Church in Wales to judge the competition which they were delighted to do. The judges were Rev. Peter Walker and Rev. Canon Manon Ceridwen James who is also a fluent Welsh speaker, thus enabling us to invite entries in Welsh. The winner was Lauren Evans and she will receive the prize of a £20 book token.

 

 

 

The poems were displayed in the library as an e-book throughout 4-8 Dec to mark Human Rights Day.

 

Comments are closed.