Ymweld ag Eglwysi Wrecsam/ Visit to Wrexham Churches

Posted on August 29th, 2017 by Ruth Holden in Newyddion/News

Ymweld ag Eglwysi Wrecsam

 

Dydd Mercher 21 Mehefin, aeth grŵp o fyfyrwyr Addysg Grefyddol Safon Uwch o safle Iâl ar daith o eglwysi Wrecsam. Dechreuon nhw yn Eglwys Bresbyteraidd Trinity yn Stryd y Brenin, a dysgon nhw am draddodiadau’r eglwys a’r gwaith maen nhw’n ei wneud mewn cymunedau lleol a rhyngwladol. Hefyd, roedd y ficer yn rhannu rhai o’i straeon a hanesion calonogol. Aeth y grŵp i Eglwys Gadeiriol y Santes Fair yn Stryt y Rhaglaw wedyn ble wnaethon nhw gyfarfod un o’n caplaniaid, y Parchedig (Diacon) Michael Schoonjans. Roedd y myfyrwyr yn gallu crwydro o amgylch yr eglwys a chawson nhw weld bwth gyffes. Yn olaf, aethon nhw i Eglwys Fethodistaidd Stryt y Rhaglaw. Cawson nhw daith o gwmpas yr eglwys, gweld y dosbarth peintio botanegol a gweld y neuadd chwaraeon. Ar ôl sgwrs am Fethodistiaeth, cafodd y myfyrwyr y cyfle i glywed (a chanu os oeddent eisiau) caneuon Cristnogol hen a newydd. Dywedodd un myfyriwr eu bod wedi mwynhau “dysgu am draddodiadau a chefndiroedd eglwysi gwahanol”.

  Visit to Wrexham Churches

 

On Wednesday 21 June, a group of A Level RE students from Yale campus, went on a tour of Wrexham churches. They started at Trinity Presbyterian on King Street and learnt about the church’s traditions and its’ work with local and international communities. The vicar was also able to share some heartwarming stories and anecdotes. The group then went onto St Mary’s Cathedral on Regent Street where they met one of our chaplains Rev (Deacon) Michael Schoonjans. Students were able to have a wonder around and this included having a look at the confession booths. Lastly they went onto Regent Street Methodist. They had a tour around, popping into the Botanical painting class and seeing the sports hall. Then after a talk about Methodism students were able to hear (and sing if they wished) old and new Christian songs. One student said they enjoyed it including ‘Learning about different church traditions and backgrounds.’

 

Comments are closed.